17. kwietnia – słowo na dziś

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Bracia i SiostryW dzisiejszej modlitwie zwanej kolektą prosimy Boga: „aby nasze uczynki zgadzały się z wyznawaną przez nas wiarą”. Wiara bowiem martwa jest jeśli nie jest poparta czynem. Św Jan Ewangelista uczy nas: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem,ale czynem i prawdą!„ 1 J 3,18Dziś kiedy mamy obowiązek noszenia maseczek ochronnych na ustach ze względu na ochronę zdrowia drugiego człowieka zastanówmy się nad słowem, które wypowiadamy i czynem który wykonujemy. Czy jest tu harmonia współdziałania? Czy dążę do tego aby była jedność  słowa i czynu. Z doświadczenia wiemy, że dość łatwo przychodzi nam wypowiedzieć jakąś piękną myśl, piękne słowa mówiące jak powinno wyglądać życie, tak trudno jest je zastosować. Jak mówi nasze ludowe powiedzenie: „łatwo powiedzieć trudno wykonać”. dlatego w pokorze serca czyli w prawdzie wołamy i prosimy: „Panie proszę Cię o łaskę aby naze czyny zgadzały się z wyznawaną przez nas wiarą.

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!»
Obecność Zmartwychwstałego Chrystusa  jest darem dla zdezorientowanych uczniów. Jezus mówi do nich pokój wam, to znaczy zapewnia ich, że dzieło odkupienia dokonało się. Serce apostołów zostaje dotknięte przebaczeniem i skierowane na drogę pokoju. Przez to doświadczenie apostołowie wezwani są nieść człowiekowi błogosławieństwo na drogę nawrócenia, o którym św Łukasz w Dziejach Apostolskich napisał: „Dla was najpierw wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów”. Tak Bóg nam błogosławi, by wejść na drogę pokoju przez odwrócenia się od grzechu.Tego może doświadczyć każdy człowiek przez sakrament pokuty. Kapłan udzielając rozgrzeszenia wypowiada słowa:  „niech Bóg udzieli ci przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła …” Niech w sercach naszych pojawia się pragnienie doświadczenia odkupienia z niewoli grzechu. 

Ks. Janusz Kopczyński